NASZE CELE

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• Działalność charytatywna,
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym.